Xin giới thiệu Nghi Quỹ Nhật Tụng - Kim Cang Mật Giáo Long Vương Pháp (P9)

26/02/2019

SÁM HỐI:
PHỤ NGŨ HỐI KINH 
(Nghi pháp sám ngũ hối)
Kinh dạy rằng: Mỗi khi vào đạo tràng, trước nên lễ Phật, sám hối, tùy hỷ, khuyến thỉnh, phát nguyện, rồi nên thọ Bồ đề tâm giới. Năm pháp này là của các Bồ Tát trong sáu thời tu hành.
Qui tắc trong các kinh luận rất đầy đủ. Nay lược chép ra đây rất đơn giản, để tiện cho người hành giả tu trì.
Ban đầu vào đạo tràng quỳ gối chấp tay, chuyên tâm định ý, tay bưng lư hương.
Nguyện rằng:
Nguyện mây hương hoa này,
Biến khắp mười phương cõi,
Tất cả các Phật độ,
Vô lượng hương trang nghiêm.
Đầy đủ Bồ Tát đạo,
Thành tựu hương Như Lai.
(Cúng dường hương hoa rồi, đứng dậy lễ kính Tam-Bảo)
Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na Mâu Ni Thế Tôn (1 lễ)
(Phân biệt Thánh vị tu chứng pháp môn nói rằng: Đức Như Lai tối sơ nơi Vô thượng thừa, phát tâm Bồ đề, do Đức Phật A Súc gia trì cho nên chứng được viên mãn Bồ đề tâm, do chứng Bồ đề nên ngoại cảm trong hư không, Đức Phật Bảo Sanh quán đảnh, thọ ngôi vị Pháp Vương trong ba cõi, do Đức Phật Quán Tự Tại Vương gia trì, nói lời chuyển pháp luân vô lượng tu đa la pháp môn, do Đức Phật Bất Không Thành Tựu gia trì nơi các việc Phật sự và việc hữu tình, đã tu hành lợi lạc hết thảy đều thành tựu. Vậy cho nên sau đây thứ lớp lễ bái.)
v Nhứt tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn (1 lễ)
v -Nhứt tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Vương Thế Tôn (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Phật Thế Tôn (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni (3 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Tu Đa La Tạng Nhứt Thiết Đà Ra Ni môn (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na cung điện trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ) 
v Nhứt tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả Chư Đại Thanh Văn Tăng (1 lễ)
v Nhứt tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Nhứt Thiết Tam Thừa Hiền Thánh Tăng (1 lễ)
GIẢI: Như trên đều lễ một lễ đến Chuẩn Đề Phật Mẫu và Chuẩn Đề Đà Ra Ni, mỗi câu cần ba lễ. Đây là nhơn pháp làm chủ của đạo tràng. Cho nên lễ bái rồi tiếp đến sám hối, người tu hành nên tưởng tự thân mình đối trước ngôi Tam-Bảo chớ nghĩ tội đời trước và đời nay đã tạo. Nếu không sám hối phải đọa A Tỳ địa ngục, thọ cực đại khổ, đâu có thể thành tựu được chỗ tu hành diệu hạnh Chơn ngôn? Kinh Trì Minh Tạng Nghi Quỹ nói rằng: Người tu hành Du Già pháp môn. Nếu muốn tu tập cầu các Tất Địa, trước tự thân mình phải tu các pháp sám hối, để trừ túc nghiệp đời trước, khiến không chướng nạn, nếu không như thế, Thánh đạo khó thành. Ngài Kim Cang Trí dịch bổn kinh và ghi quỹ này, tùy chép ra năm pháp sám hối mà văn rất gọn ghẽ, sợ người tu hành xem văn trình bày khó hiểu, để muốn cho khẩn thiết tinh thành, nên ở đây trình bày thêm yếu chỉ của các kinh cho rõ. Như Vô Lượng Thọ Nghi Quỹ nói: Thân mình phải năm vóc sát đất, tưởng ở trước mỗi Đức Phật, Bồ Tát cung kính làm lễ, rồi liền quỳ gối chấp tay, đem lòng chí thành phát lồ sám hối, tất cả tội chướng từ vô thỉ đến giờ, vui mừng tùy hỷ chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và các phước nghiệp của tất cả hữu tình đã tu. Lại quán tưởng mười phương thế giới, chỗ nào có các đức Như Lai mới thành chánh giác, nên thỉnh Chuyển pháp luân, nơi nào có các đức Như Lai hiện vào cõi Niết Bàn, xin thỉnh ở lại đời lâu dài không vào Niết Bàn. Lại phát nguyện rằng: con đã chứa nhóm thiện căn, lễ Phật, sám hối, tùy hỷ, khuyến thỉnh, đem phước tụ này hồi thí cho tất cả hữu tình, cho đến thấy Phật nghe pháp mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, biết như vậy rồi tâm sanh tha thiết miệng tuyên sám hối:
Con đệ tử … chí tâm sám hối, những tội từ vô thỉ sanh tử đến giờ, theo ác lưu chuyển, cùng chung các chúng sanh, tạo nghiệp chướng tội, bởi tham sân si trói buộc, do thân khẩu ý tạo năm tội vô gián và mười nghiệp ác, tự làm, bảo người khác làm, thấy kẻ khác làm sanh lòng vui mừng; hoặc vật của tháp, vật của Tăng, tự tại phí dụng, đối với các người lành sanh lòng phỉ báng, thấy các bậc tu học Thanh Văn, Duyên Giác Đại Thừa, con ưa sanh lòng mắng chửi, khiến cho các người tu hành tâm sanh buồn phiền, thấy có kẻ nào hơn mình sanh lòng ganh ghét, đối với pháp thí, tài thí thường sanh keo kiết, bị vô minh che lấp, hoặc tâm tà kiến. Không tu nhơn lành, khiến ác tăng trưởng, ở chỗ các Phật, mà khởi lên phỉ báng, những tội như vậy Phật đều thấy biết. Con nay qui mạng đối trước chư Phật, Bồ Tát, Thánh chúng thảy đều trình bày tội lỗi, không dám che giấu, tôi chưa làm con không dám gây tạo, những tội đã làm con đều xin sám hối, nghiệp chướng đã tạo đáng đọa tam đồ và ở chỗ tám nạn. Con nguyện đời này, có bao nghiệp chướng đều được tiêu diệt, đã có ác báo đời sau không thọ, cũng như quá khứ, vị lai, hiện tại, các đại Bồ Tát tu Bồ đề hạnh, đã có nghiệp chướng thảy đều sám hối. Nghiệp chướng của con nay cũng sám hối, hết thảy phát lồ không dám che giấu, tội đã làm nguyện được trừ diệt, tội ác vị lai không dám tạo nữa.
(Sám hối rồi qui mạng lễ Tam-Bảo)
Con đệ tử hết lòng vui mừng tùy hỷ, quá khứ, vị lai, hiện tại tất cả chúng sanh, tu hành bố thí, trì giới, tâm huệ đã có căn lành. Con nay thảy đều thâm sanh tùy hỷ, do làm phước tùy hỷ như vậy, cho nên chắc chắc sẽ thu hoạch được quả tôn trọng thù thắng Vô thượng Vô đẳng. Lại ở quá khứ vị lai, hiện tại, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đã chứa nhóm vô lượng công đức. Con nay chí tâm thảy đều tùy theo mà vui mừng khen ngợi.
(Tùy hỷ rồi qui mạng lễ Tam-Bảo)
Con đệ tử … chí tâm khuyến thỉnh mười phương tất cả chư Phật Thế Tôn, hiện được Vô thượng Bồ đề, chưa Chuyển pháp luân. Con đều chí thành khuyến thỉnh chuyển đại pháp luân, an vui hữu tình. Mười phương tất cả chư Phật Thế Tôn, muốn xả báo thân vào cõi Niết Bàn. Con nay cúi đầu đảnh lễ, hết lòng khuyến thỉnh trụ ở đời lâu, độ thoát và an vui cho tất cả chúng sanh.
(Khuyến thỉnh rồi qui mạng lễ Tam-Bảo)
Con đệ tử … hết lòng hồi hướng từ vô thỉ đến ngày nay, đối với ngôi Tam-Bảo đã tu hành thành tựu các căn lành, cho đến bố thí cho tất cả chúng sanh một vắt cơm. Lại nữa đem hết công đức trì tụng bí mật, sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ, các căn lành ấy thảy đều thu nhiếp đem hồi thí cho tất cả chúng sanh, không tâm hối tiếc, là phần giải thoát căn lành đã nhiếp. Như chư Phật Thế Tôn đã thấy biết, không thể tính lường vô ngại thanh tịnh. Những công đức căn lành đã có như vậy, thảy đem hồi thí tất cả chúng sanh, không trụ tâm tướng, không xả tướng tâm. Con cũng như vậy, công đức căn lành, thảy đều hồi thí tất cả chúng sanh, cùng các chúng sanh đồng chứng Vô thượng Bồ đề, được tất cả trí, nhơn căn lành này, lại còn xuất sanh vô lượng pháp lành, cũng đều hồi hướng Vô thượng bồ đề. Lại như quá khứ, vị lai, hiện tại chư đại Bồ Tát, khi tu hành các căn lành công đức, thảy đều hồi hường tất cả chủng trí. Vậy con đã có công đức căn lành, cũng đều hồi hướng Vô thượng Bồ đề, các căn lành ấy nguyện cùng tất cả chúng sanh đều thành chánh giác. Như các chư Phật ngồi nơi đạo tràng dưới cội Bồ đề, không thể nghĩ bàn vô ngại thanh tịnh, an trụ nơi vô tận Pháp Tạng Đà Ra Ni, Thủ Lăng Nghiêm định, phá ma Ba Tuần, vô lượng binh chúng, trong một sát na thảy đều thấy rõ, nơi khoảng nửa đêm được cam lồ pháp, chứng cam lồ nghĩa. Con và chúng sanh nguyện đều đồng chứng Diệu Giác như vậy, cũng như chư Phật, thị hiện ứng hóa, đắc Vô thượng Bồ đề, chuyển Diệu pháp luân, độ các chúng sanh.
(Hồi hướng rồi qui mạng lễ Tam-Bảo)
Con đệ tử … chí tâm phát nguyện, nguyện các chúng sanh hết thảy phát tâm Vô thượng Bồ đề, thường nhớ nghĩ công đức trí huệ của mười phương chư Phật. Lại nguyện tất cả chúng sanh phá dứt vô minh, được thấy Phật tánh, cũng như các đại Bồ Tát, tất cả Thiên Long Bát Bộ, tăng ích oai quang, ủng hộ quốc độ và nơi đạo tràng, dẹp các oán ma, khiến con đã tu pháp yếu bí mật của chư Phật mau được thành tựu.
(Phát nguyện rồi qui mạng lễ Tam-Bảo)
GIẢI: Kế đến nên tự thọ Bồ đề tâm giới, như trên văn sám hối, tùy hỷ, khuyến thỉnh, hồi hướng, chép ra trong kinh Kim Quang Minh, năm pháp đều rõ. Sám hối có công năng trừ chướng, diệt tội. Lễ Phật hay trừ ngã mạn chướng, được thân tôn quý. Sám hối hay trừ ba chướng, được y (y báo) chánh (chánh báo) đầy đủ. Tùy hỷ hay trừ tật đố chướng, được đại quyến thuộc. Khuyến thỉnh hay trừ mạn pháp chướng, được đa văn trí huệ. Hồi hướng là tự hồi những thiện căn đã tu, hướng về ba chỗ, tức thật tướng Bồ đề và đối với chúng sanh hay trừ trước hữu, cùng tâm xan lẫn. Do hồi hướng chút căn lành, biến nhập ba cõi như giọt nước rơi vào biển lớn, như tiếng nhập vào góc loa thời âm thinh bay vang xa. Phát nguyện hay trừ chướng thoái lui, được tổng trì các hạnh, mau được diệu quả. Hồi hướng liền kiêm phát nguyện, nay ở nơi hồi hướng mở ra lời phát nguyện để đối trị tâm không quyết định và chướng hỷ thoái lui. Hoặc khi vào đạo tràng, lễ Phật cho đến hồi hướng trì tụng rồi mới kiêm phát nguyện cũng được. Niệm tụng rồi như trước, thứ lớp kiết ấn tụng Chơn ngôn một biến, lại tu ngũ hối. Nếu thời gian mau, không thể như trước tụng hết văn sám hối, có thể tụng bài kệ sau đây:
Con đệ tử … hết lòng sám hối
Đại Thánh Chuẩn Đề Tôn
Tất cả chúng Hiền Thánh
Thân này hoặc thân trước
Đã tạo các nghiệp ác
Các tội đều sám hối.
Con đệ tử … hết lòng khuyến thỉnh
Tất cả mười phương Phật
Hiện được thành đạo
Con thỉnh Chuyển pháp luân
An vui các chúng sanh
Mười phương tất cả Phật
Nếu muốn vào Niết Bàn
Con nay cúi đầu lễ
Khuyến thỉnh ở lại đời.
Con đệ tử … hết lòng tùy hỷ
Ba đời các Như Lai
Bồ Tát chúng Thanh Văn
Người tu tập tam thừa
Cho đến các phàm phu
Đã có các phước lành
Thí giới thiền định huệ
Nhẫn nhục và tinh tấn
Con nay đều tùy hỷ.
Con đệ tử … hết lòng phát nguyện
Nguyện khắp các chúng sanh
Thảy phát tâm Bồ đề
Vĩnh dứt các phiền não
Sẽ chứng nhất thiết trí
Lại nguyện con nay tu
Chuẩn Đề hạnh bí mật
Mong cầu các Tất Địa
Tùy tâm chóng thành tựu.
Con đệ tử … hết lòng hồi hướng
Con đem các tu phước
Và cùng hạnh Chơn ngôn
Hồi hướng các hữu tình
Chung thành Vô thượng đạo
Lại nay đem chỗ tu
Lễ bái và sám hối
Khuyến thỉnh cùng tùy hỷ
Phát nguyện hồi hướng thiện
Hết thảy thí chúng sanh
Vĩnh dứt khổ tam đồ
Đồng đến đại Bồ đề 
Pháp giới chơn như hải.
* HỒI HƯỚNG:
          Nguyện: chúng con trì tụng Chân Ngôn có bao nhiêu công đức phước đức tu hành thù thắng tích lũy trong đời này và tương lai, xin hồi hướng đến Mười Phương Chư Phật – Bồ Tát, Tổ Pháp Mật Giáo, Tổ Pháp Dòng Pháp, Chư Đại Kim Cang Thánh Chúng, Tổ Thầy chúng con, và cho các chúng sanh khắp bốn loài Thai – Thấp – Noãn – Hóa.
          Nguyện hồi hướng đến Chư Thiên, Chư Tiên nơi 33 Cõi Tầng Trời, Chư Thập Nhị Thiên, Thiên Long Bát Bộ, Long Thần Hộ Pháp, Tứ Đại Thiên Vương; cùng các Quỷ Thần 36 Bộ hộ con, hộ Đạo Tràng, giúp đỡ con các phương tiện tu hành, con xin hồi hướng. Nguyện các Ngài được Tối Thắng Tăng Trưởng Đại Kiết Tường Phước Đức, được Vô Lượng Các Phước Báo Trang Nghiêm Thân, Mau Chóng Đạt Quả Vị Bồ Đề.
          Nguyện các Chư Vị Thần Linh – Thánh Linh, các Chư Vị, Hương Linh trong khuôn viên bổn xứ, các Chư Vị, Hương Linh Gia Tiên Tiền Tổ Nội Ngoại gia đình chúng con nghe Chân Ngôn được tiêu trừ tội nghiệp chướng, được Vãng Sanh Cực Lạc, Giác Ngộ Giải Thoát, không còn thọ lại các thân của khổ lưu chuyển sanh tử luân hồi.
          Nguyện con hồi hướng đến Thân Tộc Hiện Tiền Ông Bà, Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con Cái chúng con, các oan gia trái chủ, oan trái báo chướng nhiều đời nhiều kiếp của con được Tăng Trưởng Kiết Tường Phước Đức, ở nơi hiện đời được An Lạc Bình An, Tất Cả Bệnh Tật Tội Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Khiến Phát Sanh Tâm Bồ Đề, Hướng Về Chánh Pháp Như Lai Tu Hành Đồng Thành Phật Đạo.

* PHỤNG TỐNG CHÂN NGÔN:
(Niệm tụng xong, tụng Chú nầy cung tiễn Bổn-Tôn Hiền Thánh trở về Bổn Cung).
Thời khóa Thực Hành Pháp đến đây đã hết, con xin Cung Tiễn Chư Phật – Bồ Tát cát hoàn bổn cung nguyện thì gia hộ!
Om Vajra Muh. (x7)
(Om Vắcra Múd) hoặc (Om Vắcra Múd Cờxámúd).
          Đầu Thời khóa có thỉnh về thì cuối thời nên có tiễn:

  • Con xin Cung Tiễn Chư Phật – Bồ Tát Ba Đời Khắp Mười Phương, các vị ALaHan, các Thánh Tăng, các Chư Vị Hộ Pháp, các Long Thần Hộ Pháp, các Ngài Tứ Đại Thiên Vương, các Chư Thiên, Chư Tiên nơi 33 cõi Tầng Trời về nơi Trụ Xứ.

 

  • Xin mời Chư Vị ……………………. Trở về nơi Trú Xứ; và tùy theo duyên lực, nghiệp lực mà được sanh về những nơi có cảnh giới an lành.

(Vọng 03 tiếng chuông hoặc một lắc Linh).
*** Hành giả nếu phát nguyện tu tập, thực hành pháp niệm Phật hay trì Chân Ngôn theo túc số thì tới đây, nâng chuỗi mà trì - niệm; hoặc hành thiền; hoặc Lễ Lạy (Lạy Dài). Bằng không, kết thúc, đứng dậy phát nguyện hồi hướng rồi rời khỏi Đạo Đàn Tràng.
 
Hết Nghi Quỹ Công Phu.

Nghi Quỹ này Quý Vị được quyền Ấn Tống; nhưng người thực hành pháp thì nên tìm cho mình một người Thầy để đưa đường, hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình tu tập, thực hành pháp.
Không có tội Trộm Pháp như mọi người nghĩ đâu, không nên nghĩ từ ấy theo nghĩa tiêu cực mà là nên tìm và chọn Thầy để hỗ trợ trên bước đường tu tập trên Hành Trình Tâm Linh, tìm lại chính mình.
Cũng không có chuyện tu - tập rồi sẽ bị “khảo tra”, “thử thách”, … mà chỉ là Nghiệp đổ về mà thôi.
(Tức: Nghiệp thì phải trả, nhưng điều khó khăn này lẽ ra sẽ đến trong tương lai xa thì nay nó về sớm hơn, và chắc là phải nhẹ hơn; Ta nên chấp nhận nó; Ví như kiểu “thà đau, đau một lần rồi thôi”.)
Có chuyện Ma Ba Tuần (Tha Hóa Tự Tại Thiên (Cõi Thiên Ma Ba Tuần)) trong tích (Kinh) Nhà Phật; Nhưng vấn đề này rất rộng (Tôi sẽ giải thích riêng). Chướng ma sẽ tương tác tiêu cực đến Hành Giả để cản phá đường tu, nếu kiên định thì không tà ma nào lay chuyển ý định hướng đến Giác Ngộ.
Họa phước vô môn. Trong Họa có Phước; Trong Phước có Họa. Người hiểu được vấn đề này thì cuộc sống sẽ lạc quan. Phước hay Họa không còn là vấn đề phải bận tâm nếu biết vận dụng nó, dân gian có câu chuyện “Tái Ông mất Ngựa” đấy thôi.
Giữ giới Ăn Chay (Trai): Xưa nay Tu-Tập gắn liền với Trường Chay; Do cuộc sống, ngày nay việc ăn chay có phần hạn chế là do vấn đề an toàn thực phẩm. Không Chay thì tạo Nghiệp; nhưng ăn chay cẩn thận kẻo chưa thành tựu tu tập đã vong mạng vì bệnh tật.
Cốt lõi của vấn đề Ăn Chay là:

  1. Vào một số ngày (Mồng Một và Rằm), các vị Thiên - Thần ở nhiều Cõi Tầng Trời đi tuần du Hạ Giới, nếu thấy sát sanh hại vật sẽ quở phạt, và lưu tích tội đồ cho người sai phạm.
  2. Khơi gợi, trưởng dưỡng Tâm Bồ Đề của Phật Tử.

Vậy ta nên dung hòa, sao cho đạt được lợi ích cốt lõi giữa Đạo và Đời.
(Tham khảo thêm kiến thức từ Web Site: www.phongthuyvahuyenthuat.com; hoặc www.vnfortune.com; để có thể an tâm Thực Hành Pháp một cách an toàn nhằm hướng đến một Cuộc Sống Chất Lượng).
Chúc Quý Vị và Gia Đình được Mạnh Khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
NNC Thiên Phú. (PS Thiện Đạo).

PHẦN MỞ RỘNG
Bát Đại Thần chú
Bát Đại Thần chú quả nhiên là những thần chú cơ bản nhất mà người tu trì pháp thuật phải học. Cũng như Đại Bi - Thập Chú - Tám thần chú này là những thần chú đầu tiên mà người học đạo phải thuộc; bao gồm:
1. TỊNH TÂM THẦN CHÚ:
Thái Thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an trữ. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Cấp cấp như luật lệnh.

2. TỊNH KHẨU THẦN CHÚ:
Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chánh luân, thông mệnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, tức tà vệ chân. Hầu thần hổ bí, khí thần dẫn tân. tâm thần đan nguyên, lệnh ngã thông chân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.

3 TỊNH THÂN THẦN CHÚ:
Linh Bảo Thiên tôn, an úy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh. Thanh Long Bạch Hổ, đội trượng phân vân. Chu tước Huyền Vũ, thị vệ ngã chân. Cấp cấp như luật lệnh.

4. AN THỔ ĐỊA THẦN CHÚ:
Nguyên Thủy an trấn, phổ cáo vạn linh. Nhạc Độc Chân quan. Thổ Địa Chi Linh, tả hữu Xã tắc, bất đắc vọng kinh. Hồi hướng chính đạo, nội ngoại trừng thanh. Các phương an vị, bỉ thủ đàn đình. Thái Thượng hữu mệnh, sưu bộ tà tinh, hộ pháp thần vương, bảo vệ tụng kinh, quy y đại đạo, nguyên hanh lợi trinh.

5. TỊNH THIÊN ĐỊA CHÂN NGÔN:
Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, đỗng trung huyền ư,hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, can la đáp na, đỗng cương thái huyền. Trảm yêu phược tà, độ nhân sat quỷ vạn thiên, trung sơn thần chú, Nguyên Thủy ngọc văn, trì tụng nhất biến, tức bệnh diên niên, án hành ngũ nhạc, bát hải tri văn, ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.

6. KIM QUANG THẦN CHÚ:
Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu ức kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc anh ngô thân, thị chi bất kiến, thính chi bất văn. bao la thiên địa dưỡng dục quần sinh. thụ trì vạn biến, thân hữu quang minh. tam giới thị vệ. Ngũ đế ty nghênh, vạn thần triêu lễ, dịch sử lôi đình, quỷ yêu tang đảm, tinh quái vong hình. nội hữ tích lịch, lôi thần ẩn danh, đổng tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng. Kim quang tốc hiện, phúc hộ chân thân. cấp cấp như luật lệnh.

7. CHÚC HƯƠNG THẦN CHÚ:
Đạo do tân học, tâm giả hương truyền, hương yến ngọc lô, tâm tồn đế tiền. Chan linh hạ phán, tiến bái lâm hiên. lệnh thần quan cáo, kính đạt cử thiên.

8. HUYỀN UẨN CHÚ
Vân triện thái hư,hạo kiếp chi sơ。 sạ hà sạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù。 ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư。 thiên chân hoàng nhân, án bút nãi thư。 dĩ diễn đỗng chương, thứ thư linh phù。 nguyên thủy hạ hàng, chân văn đản phu。 chiêu chiêu kì hữu, minh minh kì vô。

HẾT

(Xin cáo lỗi với Quý Khách! Vì dung lượng trang không cho phép nên phải tách ra từng phần nhỏ. Quý Khách có nhu cầu bản nguyên vẹn, xin truy cập vào trang phongthuyvahuyenthuat.com. Xin cảm ơn Quý Khách!)