Văn Khấn Cúng Khai Trương

26/02/2019

(((Bản rút gọn)))
 
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát!
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!
Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật – Bồ Tát!
Con xin chí tâm kính đảnh lễ Chư Phật – Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương, các vị A La Hán, các vị Thánh Tăng, các Chư Vị Hộ Pháp: các Long thần Hộ Pháp, các Chư Thiên Hộ Pháp, các Ngài Tứ Đại Thiên Vương, các Chư Thiên, Chư Tiên nơi 33 cõi tầng trời!
 
Con xin chí tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh các Ngài Giáng Lâm, Quang Lâm Đạo Tràng Pháp để giúp chúng con tiến hành nghi thức Pháp Lễ Khai Trương, khởi sự công việc kinh doanh, lập ..................................................
 
Con xin kính mời các Chư Vị Gia Thần, Ngài Thành Hoàng Bổn Cảnh, các Chư Vị Thần Linh, các Chư Hương Linh trong khuôn viên Bổn Xứ.
 
Con xin kính mời các Chư Vị, các Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại hai bên Gia đình chúng con và các đồng sự, cộng sự.
Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 11 tháng Tám, năm Đinh Dậu (tức ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu);  
Tại: ………………………… , ……………………, Đà Nẵng.
 
Chúng con hiện diện ở đây bao gồm:
Con tên là: …………………………………..; Sanh ngày: …../…../19...
Tại: ………………………………………………………………………...
Hiện ở tại: ………………………………………………………………….
 
Và ………………………..………………. (đồng sự, cộng sự):
Ông/Bà: ……………….………………. ; Sanh ngày: ……………
Tại: …………………………………………………………………
Hiện ở tại: ………………………………………………………….
Ông/Bà: ……………………………….. ; Sanh ngày: ……………
Tại: …………………………………………………………………
Hiện ở tại: ………………………………………………………….
 
Hôm nay nhân ngày giờ lành, chúng con lòng thành sắm sửa phẩm vật lễ vật dâng cúng, thực hiện Nghi Pháp Lễ Khai Trương, khởi sự công việc………..
……………………………………………………………………………..
 
Kính mong các Ngài chứng minh cho chúng con;
 
Kính xin Chư Phật – Chư Bồ Tát ban phước gia trì, tịnh hóa nghiệp chướng cho tất cả những thành viên tham dự Nghi Pháp Lễ hôm nay và cho cuộc đất này, không gian này, địa điểm này mãi mãi về sau.
 
Giúp cho chúng con: Độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân sự bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. May Mắn, Thành Công, Mạnh Khỏe, Bình An, Hạnh phúc; Đoàn kết, Thương yêu, Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và hướng đến mục tiêu phát triển.
 
Giúp cho các cộng sự, khách hàng, hàng xóm láng giềng của chúng con được Mạnh Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc, được Tịnh Hóa Nghiệp Chướng, Chướng Duyên, được Trợ Duyên để Vượt Qua Chướng Ngại, Sống có Ích, Giúp Ích cho Chính Mình, cho Gia Đình và Xã Hội.
Con xin kính mời các Ngài Chứng Giám Lòng Thành, Thụ Hưởng Lễ Vật và Ban Phước Gia Trì, Gia Hộ, Độ Trì Cho Chúng Con.
Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần).
Xin cho gia đình chúng con được: Mạnh Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc, May Mắn, Cát Tường, Phúc Lộc Thọ Trường, Khang Ninh Thịnh Vượng, được Giảm/Giải Mọi Nghiệp Chướng, Chướng Duyên và Bệnh Tật, có một Cuộc Sống Chất Lượng Cao.
Con xin Sám Hối, Hồi Hướng và Chú Nguyện cho Sự Giác Ngộ Giải Thoát và Vãng Sanh Cực Lạc, sự Tịnh Hóa Nghiệp Chướng, Chướng Duyên Nhiều Đời Nhiều Kiếp cho các: Chư Vị Gia Thần, Chư Vị Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Ngài Thổ Công, Thổ Địa và các Chư Vị, Chư Hương Linh – Vong Linh trong khuôn viên bổn xứ; các Chư vị, các Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại của chúng con, các gia đình các thành viên trong cộng đồng thôn xóm chúng con!
Xin Chư Phật, Chư Bồ Tát ban phước gia trì cho những món Pháp Thực được dâng cúng này, sau lời Thần Chú “Om A Hum” sẽ trở thành các món Pháp Thực Cam Lồ, biến hóa nhiều như Núi Tu Di, Ngon Hơn và Thanh Tịnh Hơn; để những ai thọ nhận những món Pháp Thực này đều nhận được Chủng Tử Như Lai, hướng đến Giác Ngộ Giải Thoát của đạo Bồ Đề, thoát khỏi Vòng Lưu Chuyển Sanh Tử Luân Hồi.
 
Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế nên có phạm phải lỗi lầm gì thì kính mong Bề Trên thương tình lượng thứ cho chúng con.
 
Chúng con lòng thành kính Cẩn Cáo và Lễ Tạ!
         
Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)
 
Om Ma Ni Pad Me Hum! (x lần).
 
Om A Hum! (x lần)
 
 
& & & & &(((Bản Full)))
 
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát!
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!
Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật – Bồ Tát!
Con xin chí tâm kính đảnh lễ Chư Phật – Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương, các vị A La Hán, các vị Thánh Tăng, các Chư Vị Hộ Pháp: các Long thần Hộ Pháp, các Chư Thiên Hộ Pháp, các Ngài Tứ Đại Thiên Vương, các Chư Thiên, Chư Tiên nơi 33 cõi tầng trời!
 
Con xin chí tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh các Ngài Giáng Lâm, Quang Lâm Đạo Tràng Pháp để giúp chúng con tiến hành nghi thức Pháp Lễ Khai Trương, khởi sự công việc kinh doanh, lập ..................................................
 
Con xin kính mời các Chư Vị Gia Thần, Ngài Thành Hoàng Bổn Cảnh, các Chư Vị Thần Linh, các Chư Hương Linh, Vong Linh trong khuôn viên Bổn Xứ.
 
Con xin kính mời các Chư Vị, các Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại hai bên Gia đình chúng con và các đồng sự, cộng sự.
Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 11 tháng Tám, năm Đinh Dậu (tức ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu);  
Tại: ………………………… , ……………………, Đà Nẵng.
 
Chúng con hiện diện ở đây bao gồm:
Con tên là: …………………………………..; Sanh ngày: …../…../19...
Tại: ………………………………………………………………………...
Hiện ở tại: ………………………………………………………………….
 
Và ………………………..………………. (đồng sự, cộng sự):
Ông/Bà: ……………….………………. ; Sanh ngày: ……………
Tại: …………………………………………………………………
Hiện ở tại: ………………………………………………………….
Ông/Bà: ……………………………….. ; Sanh ngày: ……………
Tại: …………………………………………………………………
Hiện ở tại: ………………………………………………………….
 
Hôm nay nhân ngày giờ lành, chúng con lòng thành sắm sửa phẩm vật lễ vật dâng cúng, thực hiện Nghi Pháp Lễ Khai Trương, khởi sự công việc………..
……………………………………………………………………………..
 
Kính mong các Ngài chứng minh cho chúng con;
 
Kính xin Chư Phật – Chư Bồ Tát ban phước gia trì, tịnh hóa nghiệp chướng cho tất cả những thành viên tham dự Nghi Pháp Lễ hôm nay và cho cuộc đất này, không gian này, địa điểm này mãi mãi về sau.
 
Giúp cho chúng con: Độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân sự bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. May Mắn, Thành Công, Mạnh Khỏe, Bình An, Hạnh phúc; Đoàn kết, Thương yêu, Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và hướng đến mục tiêu phát triển.
 
Giúp cho các cộng sự, khách hàng, hàng xóm láng giềng của chúng con được Mạnh Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc, được Tịnh Hóa Nghiệp Chướng, Chướng Duyên, được Trợ Duyên để Vượt Qua Chướng Ngại, Sống có Ích, Giúp Ích cho Chính Mình, cho Gia Đình và Xã Hội.
Con xin kính mời các Ngài Chứng Giám Lòng Thành, Thụ Hưởng Lễ Vật và Ban Phước Gia Trì, Gia Hộ, Độ Trì Cho Chúng Con.
Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần).
Xin cho gia đình chúng con được: Mạnh Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc, May Mắn, Cát Tường, Phúc Lộc Thọ Trường, Khang Ninh Thịnh Vượng, được Giảm/Giải Mọi Nghiệp Chướng, Chướng Duyên và Bệnh Tật, có một Cuộc Sống Chất Lượng Cao.
Con xin Sám Hối, Hồi Hướng và Chú Nguyện cho Sự Giác Ngộ Giải Thoát và Vãng Sanh Cực Lạc, sự Tịnh Hóa Nghiệp Chướng, Chướng Duyên Nhiều Đời Nhiều Kiếp cho các: Chư Vị Gia Thần, Chư Vị Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Ngài Thổ Công, Thổ Địa và các Chư Vị, Chư Hương Linh – Vong Linh trong khuôn viên bổn xứ; các Chư vị, các Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại của chúng con, các gia đình các thành viên trong cộng đồng thôn xóm chúng con!
Xin Chư Phật, Chư Bồ Tát ban phước gia trì cho những món Pháp Thực được dâng cúng này, sau lời Thần Chú “Om A Hum” sẽ trở thành các món Pháp Thực Cam Lồ, biến hóa nhiều như Núi Tu Di, Ngon Hơn và Thanh Tịnh Hơn; để những ai thọ nhận những món Pháp Thực này đều nhận được Chủng Tử Như Lai, hướng đến Giác Ngộ Giải Thoát của đạo Bồ Đề, thoát khỏi Vòng Lưu Chuyển Sanh Tử Luân Hồi.
 
Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế nên có phạm phải lỗi lầm gì thì kính mong Bề Trên thương tình lượng thứ cho chúng con.
 
Chúng con lòng thành kính Cẩn Cáo và Lễ Tạ!
         
Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)
 
Om Ma Ni Pad Me Hum! (x lần).
 
Om A Hum! (x lần)
 

(((Theo Phongthuyvahuyenthuat.com)))