CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN TÔN GIÁO CHÌNH PHỦ

26/02/2019


(Theo Quyết định số 134/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Vụ Công giáo.
2. Vụ Phật giáo.
3. Vụ Tin lành.
4. Vụ Cao đài.
5. Vụ Các tôn giáo khác.
6. Vụ Hợp tác quốc tế.
7. Vụ Pháp chế - Thanh tra.
8. Vụ Tổ chức cán bộ.
9. Văn phòng.
10. Viện Nghiên cứu chính sách Tôn giáo.
11.  Tạp chí Công tác Tôn giáo.
12. Trung tâm Thông tin.
13. Trường Nghiệp vụ công tác Tôn giáo.
14. Nhà Xuất bản Tôn giáo.


Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 9 là các đơn vị hành chính giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ khoản 10 đến khoản 14 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ban Tôn giáo Chính phủ.


(Ban Tôn Giáo Chính Phủ)
http://btgcp.gov.vn/plus.aspx/vi/1