CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÔN GIÁO

01/10/2018

 

 

 

 

 

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
 

Lời cảm ơn đồng bào công giáo
 


 

 

 

 

Nghị định 34 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
 


 

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
 


 

 

Công điện 162 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội
 


 

Nghị Quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003
 

Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg về nhà đất liên quan đến tôn giáo
 

Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo (số 21/2004/PL-UBTVQH11)
 

Nội dung Nghị quyết số 25/NQ-TW
 


 

Trích Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
 

Thông tư số 04/2010/TT-BNV

 
(Ban Tôn Giáo Chính Phủ)
 
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/159/%20/%20/